...

Door gebruik te maken van deze website verklaar je je akkoord met de privacy verklaring en de algemene voorwaarden en verbind je je ertoe om deze na te leven.

Algemene voorwaarden

Intentif BV met maatschappelijke zetel te Charles De Costerstraat 12, 9050 Gentbrugge,
vertegenwoordigd door Pascal De Veirman & Petra Van Hoorde, zaakvoerders, hierna genoemd “Intentif”

Art. 1 : Prijs

Inclusief (tenzij anders vermeld):
Begeleiding door een enthousiaste en professionele trainer die op vlak van kennis en kunde top is voor het onderwerp dat hij/zij brengt. Trainers werken in een taal die ze voldoende beheersen.
Exclusief (tenzij anders vermeld):

  • transportkosten (tarief: €0,45/km) en BTW (21%)
  • de eventuele lunches van de deelnemers en de trainer(s)
  • eventuele huur van trainingslokalen, transportkosten (trein, vliegtuig, …) eventuele overnachting

 

Art. 2 : Annulatievoorwaarden

In geval van annulatie of uitstel van een trainingsdag of -sessie door de klant

  • minder dan 15 werkdagen (=3 weken) voor de geplande dag of sessie zal Intentif het voorbereidingstarief aan 100% en het trainingstarief aan 60% factureren.
  • minder dan 10 werkdagen (=2 weken) voor de geplande dag of sessie zal Intentif het voorbereidingstarief en het trainingstarief aan 100% factureren

In geval van annulatie van de volledige opdracht (= groeitraject) door de klant

  • minder dan 15 werkdagen (=3 weken) voorafgaand aan de voorziene start van het traject, zal Intentif het traject kunnen factureren aan 40 % van het voorziene factuurbedrag.
  • minder dan 10 werkdagen (= 2 weken) voorafgaand aan de voorziene start van het traject, zal Intentif het traject kunnen factureren aan 80 % van het voorziene factuurbedrag.

Na de start van het project, zal Intentif het traject kunnen factureren aan 100% van het voorziene factuurbedrag.

In geval van annulatie van een open opleiding door de klant

  • minder dan 2 maand voorafgaand aan de voorziene start van de opleiding, zal Intentif de opleiding kunnen factureren aan 80% van het voorziene factuurbedrag.

 

Art. 3 : Betaling

Onze facturen zijn, behoudens andersluidend beding, per overschrijving betaalbaar op onze maatschappelijke zetel binnen de 15 dagen na factuurdatum. De verwijlintresten bedragen 14% en zijn verschuldigd vanaf de vervaldag en dit zonder aanmaning. In geval van niet betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigd factuurbedrag verhoogd worden met een schadevergoeding van 15% voor gerechtelijke kosten met een minimum van €25.

 

Art. 4 : Leverings- en uitvoeringstermijn

De termijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk hiervan afgeweken is. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding ook, noch aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst. Evenmin kan Intentif aansprakelijk worden gesteld wanneer de laattijdige uitvoering aan overmacht te wijten is of aan een fout van de klant.

 

Art. 5 : Overmacht

Gevallen van overmacht, in het bijzonder alle onvoorziene gebeurtenissen die zich kunnen voordoen bij Intentif, alle verkeersbelemmeringen of vertragingen, brand of ongevallen, mobilisatie, oorlog of onlusten of wetsbepalingen, geven Intentif het recht zijn leveringsverplichtingen gedeeltelijk en definitief of tijdelijk te annuleren of later uit te voeren.

 

Art. 6 : Aansprakelijkheid bij het verrichten van diensten

De aansprakelijkheid van Intentif bij het verrichten van diensten is beperkt tot de zware fouten. Er wordt geen enkele garantie verleend door Intentif op de resultaten van het traject.

 

Art. 7 : Toepasselijk recht – Bevoegdheidsbeding

Al de met Intentif afgesloten overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch Recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit huidige overeenkomst of ermee verband houdende, geldt de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Gent.

 

Bedankt voor het vertrouwen!